skip to main content

Bærekraft

Målet vårt er å ha dei mest berekraftige matforsyningskjedene i verda

Frå små familiegardar til globale fraktruter, Cargill jobbar kvar dag for å implementere nye, berekraftige praksisar for å redusere verknaden på planeten og ivareta folk.

Gjennom av vår lange historie har vi sett at jordbruk er ein del av løysinga på verdas viktigaste utfordringar. Vi veit at vi må handtere klimaendringane og ta vare på vatn og skogar. Samstundes må vi svare på det aukande behovet for mat. Dette er komplekse utfordringar. Men vi har overvunne mange hindringar for å halde matsystemet robust, og det vil vi halde fram med. Vi kjenner eit stort ansvar for å verne både planet og folk, og vi vil sikre komande generasjonar ei reinare og tryggare framtid.

Prioriteringane våre

Prioriteringane våre tek omsyn til ulike verknader som aktiviteten vår har på miljø, samfunn og økonomi. Samstundes skjønar vi at ingen selskap kan handtere desse utfordringane åleine. Vi meiner at matsystemet vårt vil halde seg robust dersom vi held kontakten og samarbeider med bønder, kundane våre og globale og lokale samfunn.

Sustainable Aquaculture_preview

Bærekraftig havbruk